האתר בהרצה - בשלב זה עדיין יתכן ויהיו תקלות
EN
074-7040445

תנאי שימוש

כללי


1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט WWW.HRSR.CO.IL (להלן "האתר"), המשמש כלפטפורמת מידע, תיווך, שיווק ומכירה של שירותים מגוונים של יועצים וספקים (להלן "יועצים") למועמדים לעבודה (להלן "מועמדים לעבודה") מחד, ושירותי השמה וגיוס לארגונים המגייסים כח אדם (להלן "בתי עסק") (ולהלן ביחד "המשתמשים"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת אייץ אר אס אר פתרונות גיוס וקליטה גלובליים בע"מ (להלן "החברה"). האתר נועד להיות פלטפורמה קלה ונוחה ומקוונת המסייעת בתהליך חיפוש עבודה וגיוס עובדים ולאפשר לקנות שירותים ו/או מוצרים רלוונטיים מהיועצים (להלן "שירותי היועצים") ו/או ישירות מ אייץ אר אס אר. עבור שירותי היועצים, האתר אינו מעורב בבחירת התכנים הניתנים במסגרת השירות במישרין או בעקיפין. במילים אחרות, האחריות על מתן השירות בפועל ואיכותו מוטל על היועצים ולא על האתר עצמו.
1.2. שימוש באתר, כניסה והתחברות אליו לרבות רכישת שירותי יועצים מהווים אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו ולכל הודעה המוצדת באמצעות האתר. במידה ואינך מסכים לאמור לעיל אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשירותיו. ממליצים לקרוא את תנאי השימוש בעיון בכדי שדברים יהיו ברורים וידועים.
1.3. נחדד ונבקש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, השתתפות בפעילות חיצונית שהופנתה דרך האתר, שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, רישום וכניסה לאזור האישי וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי שימוש אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי שימוש אלה בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם.
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי שימוש אלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי שימוש אלה יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמשים לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמשים באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתם לכך. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי שימוש אלה או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.
1.5. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמשים רשאים לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמשים עם הפעלתם.
1.6. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי שימוש אלה.
1.7. תנאי שימוש אלה מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר


הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות, וליהנות משירותיו, הינה תחת התנאים כדלקמן:
2.1. שימוש כללי באתר מותר לכל משתמש באשר הוא.
2.2. רישום וכניסה לאזור האישי, הזמנת ורכישת שירותים/מוצרים, בהתאם לשינויים המחויבים לאור מגוון המשתמשים באתר, יתאפשרו אך רק תחת התנאים כדלקמן:
2.2.1. הצהרת בגיר (מעל גיל 18) וכשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות ((אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).
2.2.2. בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או יישות/תאגיד הרשום כדין בישראל.
2.2.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
2.2.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
2.2.5. רישום לאזור האישי באתר ושימוש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.
2.3. מובהר כי יועצים יצטרפו לאתר ויעשו בו שימוש רק לאחר שחתמו על הסכם (טופס הצטרפות) מול החברה, ויעמדו בכל תנאיו.
2.4. חברת אייץ אר אס אר לא תהיה אחראית כלפי רוכש שירות או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן השירות בפועל על ידי היועצים, מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה, יוחזר התשלום במלואו.

שימושים אסורים באתר


3.1. ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות הבאות בעת השימוש באתר:
3.1.1 לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, כולו או חלקו.
3.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
3.1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
3.1.4 להציג את האתר ו/או כל תוכן המופיע בו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגתם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ו/או מחסירים דבר כלשהו.
3.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.
3.1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
3.1.7 שימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
3.1.8 היועצים מתחייבים שלא לעשות כל פעולה העומדת בניגוד להוראות ההסכם (טופס ההצטרפות) בינם ובין החברה, לרבות לא להתקשר באופן ישיר עם המועמדים לעבודה ו/או לגבות מהם תשלום כלשהו עבור שירותיהם ו/או מוצריהם, אלא אך ורק באמצעות מערכת החיוב של האתר והחברה.
3.1.9 לבצע כל פעילות שאינה חוקית או לעודד לביצוע פעילות כאמור.
3.2. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או השירותים המוצעים בו, וכן לפנות באמצעותו לחברה לשם יצירת קשר ו/או בקשת מידע לרבות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים באתר. החברה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר בהתאם לדין.
3.3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות הדין.

הרשמה ושימוש במידע


4.1. הרישום והכניסה לאזור האישי באתר ו/או לרשימת הדיוור ו/או הזנת פרטי קשר לשם קבלת מידע ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסרו המשתמשים לחברה ו/או שהצטבר אודותיהם בעת השימוש באתר יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
4.2. כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.

בעלות וזכויות קניין רוחני


5.1. האתר, התוכן והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן האתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
5.2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או התוכן המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
5.3. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר.
5.4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת המפרסם, מראש ובכתב.
5.5. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

תוכן האתר ופרסומות


6.1. בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
6.2. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, לרבות מטעם יועצים ובתי עסק, בין באמצעות הפניית המשתמשים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מובהר כי התוכן של צד שלישי אינו מופעל על-ידי החברה, ונועד אך ורק לנוחויותם ולידיעתם של המשתמשים. תוכן אינו בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת עליו ועל האתרים המקושרים.
6.3. ככל שהאתר מכיל ו/או מפנה אל תוכן של צד שלישי, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לכך ו/או כדי להוות ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו, חוקיותו וכיו"ב. החברה מבהירה כי אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, הבעות עמדה, הצעות, עצות, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של המשתמשים ויתבצע על אחריותם בלבד, וכי החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ולכן ממליצה למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לתוכן זה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליו בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יהיו בהכרח פעילים ויובילו לאתר פעיל. למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשים לבצע בעצמם את כל הערכותיהם ובדיקותיהם לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שירות, ובכל מקרה המשתמשים מוותרים ויהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה.

רכישת מוצרים ושירותים


7.1. האתר מציע רכישת מוצרים ו/או שירותים שונים המתפרסמים ומופיעים בו, וזאת באמצעות הפעולות והטפסים הנדרשים במיקום הייעודי לכך באתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
7.2. רכישת מוצר ו/או שירות במסגרת האתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי בתוקף תוך הזנת פרטיו באתר. במקרה בו לא אושרה הרכישה של המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת האתר על-ידי חברות האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ולצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החברה בטלפון עד ולא יאוחר משני (2) ימי עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי הלקוח ואישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. עוד מובהר כי בקשה של לקוח לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי החברה על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה לגרור חיוב בתשלום עמלה והלקוח מתחייב לשאת בתשלום העמלה כאמור.
7.3. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישרכארד, מאסטרכארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככול שיפורסמו באתר ו/או במערכת התשלומים מעת לעת.
7.4. תנאי רכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באתר הינם בהתאם לתנאים המפורסמים תחת כל מוצר ו/או שירות רלוונטיים, ובכפוף להוראות הדין. מובהר כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים במסגרת האתר וכן לקבוע את אופן הרכישה, המחירים, התנאים ו/או כל פרט אחר ביחס אליהם וכיו"ב.
7.5. מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 10 בתנאי שימוש אלה להלן, מובהר כי אין בהצגת מידע, שירותים ו/או מוצרים במסגרת האתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישתם ו/או לביצוע פעולות כלשהן. השירותים ו/או המוצרים המופיעים באתר מתוארים, במקרים המתאימים, על-ידי היוצעים ובאחריותם הבלעדית, ואין בהצגת התיאור של היועצים כאמור, משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של השיעורים, טיבם, איכותם וכיו"ב.
7.6. נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי באתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח על-ידי חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לנדרש בדין.
7.7. אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, למעט ביחס למוצרים ו/או שירותים המוצעים על-ידי צדדים שלישיים, כגון היועצים. בכל מקרה מובהר כי תמונות המוצרים ו/או השירותים המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה, וכי תיאור המוצר ו/או השירות ייגבר על המידע המשתקף מהתמונה.

ביטול עסקה\הזמנת שירות\מוצר


8.1. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר יעשה בכפוף לכל הוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן "חוק הגנת הצרכן"). החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המשתמשים רשאים לבטל את הזמנת השירות\מוצר\הדרכה עד 72 שעות טרם מועד ההשתפות/קבלתו/אריזתו והוצאתו לשליחות בפועל, ובמקרה כזה החברה לא תחייב את המשתמשים במחיר הזמנתם, ותגבה דמי ביטול בהתאם להוראות הדין. לאחר מועד זה, המשתמשים יחויבו במחיר מלא עבור הזמנת השירות\מוצר.
8.3. ביטול הזמנת שירות\מוצר\עסקה/הדרכה ייעשה באמצעות יומן הפגישות בעמוד האישי של המשתמשים ו\או באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה site-contact@hrsr.co.il. כמו כן, בעת ביטול עסקה על הלקוח למסור לחברה את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת פיסית ומספר הזמנה / קבלה שנתקבל בעת ביצוע העסקה.
8.4. במידה ויעכבו ו/או ימנעו את מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים גורמים ו/או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, ו/או אם תקלה טכנית תמנע את השלמת תהליך ההזמנה, שומרת לעצמה החברה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי שימוש אלה, לבטל את השירות ו/או המוצר, לפי העניין, ולזכות את הלקוח בגינם.
8.5. החברה רשאית לבטל כל הזמנת שירות\מוצר\עסקה ו\או למנוע ממשתמשים מלרכוש שירותים\מוצרים במסגרת האתר, בין היתר בהינתן המקרים כדלקמן: (1) ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות תנאי שימוש אלה והוראות הדין; (2) מסירת פרטים שגויים\מטעים בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון; ביצוע מעשה ו\או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; (3) במקרה שנפלה טעות קולמוס בתיאור השירות\המוצר, בין אם במחיר ובין אם בתיאור התוכן; (4) בגמר המלאי של השירות ו\או המוצר המבוקש; (5) בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה והוראות הדין.
8.6. החברה רשאית לבטל את האזור האישי ואת יכולת השימוש בו לרבות חסימה לנגישות למידע האישי שהוזן בו מבעוד מועד על ידי המשתמשים. החברה תעשה את המאמצים הסבירים להעביר למשתמשים את המידע ששמרו באזור האישי באמצעים דיגיטליים אחרים.

משלוח מוצרים ואספקתם


9.1. משלוח ואספקת המוצרים יעשה לכתובת בישראל שהוזנה על-ידי הלקוח ובהתאם למדיניות החברה והדין. מובהר כי המשתמשים יחויבו בעלות דמי משלוח הן בעת שליחת המוצרים שהזמינו לכתובתם והן במקרה בו ייבחרו להחזיר את המוצרים לחברה באמצעות שירות המשלוחים של החברה, הכל בהתאם למדיניות החברה.
9.2. משלוח המוצרים ייעשה אך ורק בימי הפעילות של החברה המצוינים באתר, ובתנאי שהמוצר נמצא במלאי החברה. המשלוח ייעשה בתוך התקופה שנקבעה לכך בטופס ההזמנה בהתאם למוצר המוזמן, אשר תיספר מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח.
9.3. כאשר הלקוח בוחר באיסוף והובלה עצמאיים של המוצרים שרכש, שלמותם של המוצרים תהיה באחריותו בלבד. איסוף המוצרים יתבצע ככלל תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. ככל שמוצרים כאמור לא ייאספו תוך תקופה זו, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לחייב את הלקוח בדמי אחסון או לראות בכך כהודעה על ביטול העסקה על-ידי הלקוח, ולגבות דמי ביטול בהתאם לשיעורים הקבועים לעיל תוך קיזוז עלויות האחסון ככל שהיו. יובהר כי לא כל המוצרים שבאתר זמינים לאיסוף עצמי. כמו כן, כדי לאסוף מוצר באופן עצמאי יש צורך בתיאום מראש עם החברה.
9.4. החברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח המוצרים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות בקושי ליצור קשר עם הלקוח לצורך תיאום שעת ו/או מקום משלוח בשעות העבודה המקובלות ובימי הפעילות של החברה. עיכוב כאמור לא ייחשב להפרת התחייבויותיה של החברה לאספקת המוצר.
9.5. לא סופק המוצר ו/או השירות מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
9.6. החברה ו/או חברת השילוח מטעמה רשאיות לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית, ככל הניתן.

אחריות


10.1. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות להם גישה לאתר מעת לעת.
10.2. ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, וניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
10.3. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכי ידוע להם שהחברה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.
10.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות וקשורות אחרות ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, עבודה, מוצרים, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
10.5. מובהר מעבר לכל צל של ספק כי החברה ו/או מי מטענה אינם לא יהיו אחראיים בשום מקרה שהוא על תכני והאיכות בפועל של "שירותי היועצים" ועל כל קשר בין המשתמשים ליועצים ואו מי מטעמם. כל המשתמשים והיועצים מחוייבים להקפיד על קיום הוראות כל דין ולהמנע מהפרת זכויות של משתמשים, יועצים, כל צד ג' לרבות המנעות מכל פגיעה אחרת, הוצאת לשון הרע, הטעיה או השמצה מכל סוג שהוא.
10.6. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי החברה.
10.7. המשתמשים מתחייבים לציית להוראות הדין העשויות לחול על שימושם באתר, לרבות תנאי שימוש אלה. המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר התנאי שימוש אלה אין לה אחריות לגביו.
10.8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
10.9. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.
10.10. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

שעות פעילות האתר


11.1. כוונת החברה כי האתר יפעל 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
11.2. מובהר בזאת כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

סמכות שיפוט וברירת דין


12.1. על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שונות


13.1. למעט ביחס ליועצים, תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לחברה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
13.2. אם תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
13.3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
13.4. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין החברה.

יצירת קשר


14.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה גם באתר: site-contact@hrsr.co.il. בכל תכתובת לחברה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

אתר זה עושה שימוש בקוקיז כדי לשפר ולהעצים את חווית השימוש 
כדי להבין יותר על השימוש שנעשה בקוקיז, ניתן לקרוא את: מדיניות הפרטיות  שלנו, במידה ובחרת להמשיך לגלוש באתר אתה מאשר שימוש בקוקיז

דילוג לתוכן